ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

Contact

Contact-image
Address:
ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

Phone: 02-2182128

Fax: 02-2182128

http://www.thai-mpc.org