ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

โทรศัพท์: 02-2182128

โทรสาร: 02-2182128

http://www.thai-mpc.org